مدیریت: اسفندیاری

تولید و فرآوری ســنگهای کریســتال و

تراورتن(صیقلی و تیشهای)، مرمریت کرمان

نمابر 0864-3225454
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطــب صنعتی صدریه، صدریــه5، صنایع سنگ کریستال
تلفن همراه: 0918-8660585 , 0918-1658003
مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطــب صنعتی صدریه، صدریــه5، صنایع سنگ کریستال
0918-8660585 , 0918-1658003