مدیریت: عباس فرات یزدی

تلفن: 035-32633464
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شــهرک صنعتی سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-2514076 , 0913-1545113
یزد، تفت، شــهرک صنعتی سفیدکوه
035-32633464