مدیریت: محب محمدی

تولیدکننده: انواع سنگ گرانیت

تلفن: 031-33802310 , 031-33807948
نمابر 031-33800423
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1191133
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802310 , 031-33807948