کریمی صنایع سنگ

کریمی صنایع سنگ

مدیریت: شمس

تولیدکننده: گرانیت

نمابر 031-33800824
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش فرعی 38
تلفن همراه: 3004619- 0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش فرعی 38
3004619- 0913