مدیریت: طاهری

تولیدکننده: مشکی نطنز

تلفن: 031-33802276
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
تلفن همراه: 0913-1045900 , 0910-2168128
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
031-33802276