کلبه سنگ (مجتمــع کارخانجــــات ســنگ حــاج احمد‌ هاشمی)

کلبه سنگ  (مجتمــع کارخانجــــات ســنگ حــاج  احمد‌ هاشمی)

مدیریت: مهدی هاشمی

تولیدکننده: چینی ازنا سفید

تلفن: 066-43235723
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتــر 8جاده بروجرد
تلفن همراه: 0916-1629208
لرســتان، دورود، کیلومتــر 8جاده بروجرد
066-43235723