موقعیت: سبزوار

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شرکت پارس هستی آسیا

تلفن: 34 -26154024 -021
تلفن همراه: 3344638 0912
34 -26154024 -021