کندوان محلات صنایع سنگ

کندوان محلات صنایع سنگ

مدیریت: حمید صدری

تلفن: 086-43263392
نمابر 4326393 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، ناحیه صنعتی شهید حبیبی، 8 کیلومتری آبگرم
تلفن همراه: 0912-1184778
محلات، ناحیه صنعتی شهید حبیبی، 8 کیلومتری آبگرم
086-43263392