مدیریت: امیری

تولیدکننده: مرمریت هرســین و مرمریت پارادیس

تلفن: 031-33804557
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 18و 20
تلفن همراه: 0913-2132600
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 18و 20
031-33804557