موقعيت: 380 كيلومتری شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت خور

بهرهبردار: كهنزاد

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،خيابان 34، سنگبری كهن

تلفن: 0313-3807151
تلفن همراه: 0913-1198393
0313-3807151