مدیریت: حاج مرتضی کهن زاد

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن، مرمریت، گرانیت و آنتیک)

تلفن: 031-33807150-51
نمابر 031-33804585
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1078537 , 0913-3195041
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33807150-51