کهکشان صنایع سنگ

کهکشان صنایع سنگ

مدیریت: دفاعی – جان نثاری

تولیدکننده: گرانیت مشکی نطنز

آدرس ایمیل: kahkeshan-stone@yahoo.com
تلفن: 031-33801910-11
نمابر 031-33801912
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی دوم، سمت چپ
تلفن همراه: 1138104 -0913 (دفاعی) و 1190139-0913 (جان نثاری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی دوم، سمت چپ
031-33801910-11