کوثر سنگ پارسیان

کوثر سنگ پارسیان

مدیریت: مجتبی شاهوردی

تولیدکننــده: اســــتخراج و فــرآوری

ســنگهای تزئینی

تلفن: 086-43236348-9 , 021-77643848
نمابر 021-77623686
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان شــهداء، خیابان مجاهدین اســلام، ایســتگاه بهنام، پلاک 93، واحد22
آدرس کارخانه: محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان اقاقیا غربی
تلفن همراه: 0912-1431361, 0912-1305817
تهران، میدان شــهداء، خیابان مجاهدین اســلام، ایســتگاه بهنام، پلاک 93، واحد22
086-43236348-9 , 021-77643848