مدیریت: پیرعلی

تلفن: 026-33503725 : 026-33510720
آدرس دفتر مرکزی: کرج، 45 متری گلشهر، گلزار غربی، نرسیده به ایستگاه مترو گلشهر، سمت راست
تلفن همراه: 0912-5619817 : 0912-1692780 : 1861749 -0912
کرج، 45 متری گلشهر، گلزار غربی، نرسیده به ایستگاه مترو گلشهر، سمت راست
026-33503725 : 026-33510720