مدیریت: برهانی

آدرس دفتر مرکزی: خراسان، بیرجند، خیابان امام موسی صدر، پلاک 58
تلفن همراه: 5614767 -0915 : 2516468 -0916
خراسان، بیرجند، خیابان امام موسی صدر، پلاک 58