کورش (هوشیار)

کورش (هوشیار)

مدیریت: هوشیار

تلفن: 051-35593148
نمابر 051-35593013
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر یک، روبروی کارخانه مشهد نخ
تلفن همراه: 0915-3107644 و 1153680-0915
مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر یک، روبروی کارخانه مشهد نخ
051-35593148