مدیریت: خیری

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن، گیوتین،

آنتیک

 

آدرس ایمیل: kooroshstone@gmail.com
تلفن: 051-36669312
نمابر 051-36658308
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 115، مجتمع سنگ خیری
تلفن همراه: 0915-3171282 , 0915-5202743
مشهد، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 115، مجتمع سنگ خیری
051-36669312