کور ابلاغ شماره 3 خوی

کور ابلاغ شماره 3 خوی

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت قرمز داش خوی

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان آزادی، خيابان استاد معين، خيابان طوس غربی، پلاک 886

تلفن همراه: 0912-1301289