مدیریت: ابدال

تولیدکننده: انواع دستگاههای سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، محمودآباد، خیابان فرعی 14، جنب سنگبری پیروز
تلفن همراه: 0913-3202146 : و 9603405-0913
اصفهــان، محمودآباد، خیابان فرعی 14، جنب سنگبری پیروز