مدیریت: فتحیان

تولیدکننده: لایم استون

تلفن: 33801886 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 50
تلفن همراه: 0913-4080398
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 50
33801886 -031