موقعیت: پل دشت

نوع سنگ: تراورتن کرم

بهرهبردار: آقای عبدالهی

آدرس بهرهبردار: ماکو، شوط، خیابان شهید قندی، نرسیده به میدان شبانهروزی

تلفن: 34270768 -044
تلفن همراه: 4622035 0914
34270768 -044