کوهساران 1 و 2 صنایع سنگ

کوهساران 1 و 2 صنایع سنگ

مدیریت: اسحاق مرادیانی

تولیدکننده: سنگهای چینی، کریستال قروه، ســنگهای مرمریت، قرمز سنندجی،

تراورتن و گرانیت

آدرس ایمیل: moradyani@kohsaranstone.com
وب سایت: www.kohsaranstone.com
تلفن: 0872-5222908
آدرس دفتر مرکزی: کردســتان، قروه، کیلومتر10 جاده سنندج، شهرک صنعتی آونگان
تلفن همراه: 0918-1725225 , 0918-3728141
کردســتان، قروه، کیلومتر10 جاده سنندج، شهرک صنعتی آونگان
0872-5222908