مدیریت:هاشم نجفی

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت، آبی نهبندان (شقایق)

تلفن: 031-33804580-1
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
تلفن همراه: 0913-1177798
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
031-33804580-1