مدیریت: جعفری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(مرمریت صلصالی)

آدرس ایمیل: info@kohestanstone.com
نمابر 025-33440026
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، شهرسنگ امید، انتهای خیابان امیرکبیر اول (30متری اول)
تلفن همراه: 0912-2524865 , 0912-5512273
قم، جاده قدیم کاشــان، شهرسنگ امید، انتهای خیابان امیرکبیر اول (30متری اول)
0912-2524865 , 0912-5512273