مدیریت: کبیری، عابدی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (کاشان، سفید بوکان)

تلفن: 031-33802053
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33802053