کوهسنگ خراسان

کوهسنگ خراسان

 مدیریت: مهدی کوهی

تولیدکننده: سنگهای سـاختمانی (تراورتـن سـفید و رنگی) نمایندگی سـنگ دهبید شــیراز – دارنده امتیاز سنگ کوپ گرانیت سبز بیرجند

تلفن: 051-36652695
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده آسیایی، شهرک سنگ، آزادی 111، جراح 5
تلفن همراه: 0915-1104506
مشهد، جاده آسیایی، شهرک سنگ، آزادی 111، جراح 5
051-36652695