مدیریت: ابراهیم خسرو انجم

تولیدکننده: مرمر

تلفن: 025-33440031
آدرس دفتر مرکزی: قم، 30متری امیرکبیر، ســنگبری کوهی
تلفن همراه: 4529290 -0912
قم، 30متری امیرکبیر، ســنگبری کوهی
025-33440031