کوه نور ارومیه

کوه نور ارومیه

مدیریت: حاج رضا غلامپور

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 044-33372758
آدرس دفتر مرکزی: ارومیه، اول جاده مهاباد، راسته سنگ فروشی‌ها
تلفن همراه: 0914-1417501 و 0785448-0936
ارومیه، اول جاده مهاباد، راسته سنگ فروشی‌ها
044-33372758