کوه نور بجستان

کوه نور بجستان

مدیریت: علیرضا تقی زاده

تولیدکننده: ســنگهای کــوپ صادراتی و

داخلی، مرمریت کرم اعلمی رز بجستان

تلفن: 0513-6024470
نمابر 0513-6024460
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بلوار ســجاد، خیابان حامد جنوبی13، پلاک 69
مشــهد، بلوار ســجاد، خیابان حامد جنوبی13، پلاک 69
0513-6024470