کوه نور بجستان

کوه نور بجستان

مدیریت: علیرضا تقیزاده

تولیدکننده: سنگهای کوپ صادراتی و داخلی رز بجستان

تلفن: 6024470 -0513
نمابر 6024460 -0513
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی 13، پلاک 69
تلفن همراه: 1689494 -0915
مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی 13، پلاک 69
6024470 -0513