مدیریت: عرب پور

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت، چینی

تلفن: 33440004 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، 30متری اول
تلفن همراه: 7516417 -0912 و 8532040-0912
قم، جاده کاشان، 30متری اول
33440004 -025