مدیریت: شهریان

تولیدکننده: انواع سنگهای سفید، دره بخاری، کرم کاشان

تلفن: 031-33804699 و 33807124-031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، فرعی 40
تلفن همراه: 1686918 -0913 (حسینی) و 2060715-0913 (ملک پور) و 2166319-0913 (شهریان)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، فرعی 40
031-33804699 و 33807124-031