مدیریت: غفوری

تولیدکننده: تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد،) بعد از چهار راه
تلفن همراه: 0913-1127337
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18 (آرد،) بعد از چهار راه
0913-1127337