کیان سنگ آپادانا

کیان سنگ آپادانا

مدیریت: سید احمد حسینی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 086-43236343-4
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی محــلات، خیابان زنبق غربی، کیان سنگ آپادانا
تلفن همراه: 0918-1664015 , 0912-1595014
شــهرک صنعتی محــلات، خیابان زنبق غربی، کیان سنگ آپادانا
086-43236343-4