مدیریت: اخوان

تلفن: 031-33808942-43
نمابر 031-33808944
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان14، جنب سنگبری فرد مرجان، بازرگانی کیان سپاهان
تلفن همراه: 0912-1181616
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان14، جنب سنگبری فرد مرجان، بازرگانی کیان سپاهان
031-33808942-43