مدیریت: اخوان

نمایندگی تیغه اره و سـیم بــرش بارزانته

ایتالیا و نمایندگی رسمی انبر و تیشن سنباک ترکیه

تلفن: 031-33808942-43
نمابر 031-33808944
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی محمودآباد انتهــای خیابان 14، جنب ســنگبری فرد مرجان بازرگانی کیان سپاهان
تلفن همراه: 0913-1181616
شهرک صنعتی محمودآباد انتهــای خیابان 14، جنب ســنگبری فرد مرجان بازرگانی کیان سپاهان
031-33808942-43