مدیریت: اصغری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33800252
نمابر 031-33808252
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26 (ماهوت،) بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1110926
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26 (ماهوت،) بعد از چهارراه
031-33800252