مدیریت: نقیب زاده

توزیع کننده: ســنگهای ساختمانی

وب سایت: www.kianstone.ir
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر 2 بعد از پل جمکران
تلفن همراه: 2536852 -0912(نقیب زاده) و4212797-912 (شیخ الاسلامی)
قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر 2 بعد از پل جمکران