مدیریت: روح الهی

تولیدکننــده: گرانیت بروجــرد، خرم دره،

نهبندان طوسی و کرم

تلفن: 031-33800473
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، نبش فلکه
تلفن همراه: 0913-1177896
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، نبش فلکه
031-33800473