کیمیا سنگ درخشان

کیمیا سنگ درخشان

مدیریت: سید احمد قماشی

تولیدکننــده: فــرآوری انــواع ســنگهای

ساختمانی (تراورتن عباسآباد، حاجیآباد،

آتشکوه و مرمریت هرسین، عقیق کاشان و

تولید پودرهای میکرونیزه)

تلفن: 086-43236007
نمابر 086-43236006
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، ارقده، خیابــان 11لاله غربی، انتهای خیابان
تلفن همراه: 0918-3662008 , 0918-1691060
محــلات، ارقده، خیابــان 11لاله غربی، انتهای خیابان
086-43236007