کیمیا صنایع سنگ

کیمیا صنایع سنگ

مدیریت: بختیاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

نمابر 021-22983614
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ شمال شرق تهران
تلفن همراه: 0912-2529777 : 0912-2938716
تهران، اتوبان بابایی، روبروی شهرک امید، بازار سنگ شمال شرق تهران