کیمیا صنعت دنا

کیمیا صنعت دنا

مدیریت: رئیسی

وب سایت: www.cementplast.com / www.kmsanat.com
نمابر 021-22919587-9 , 021-22271535
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، بلــوار میردامــاد، خیابان شــاه نظری، خیابان دوم، پـاک 35، طبقه1، واحد3
تلفن همراه: 3703104 -0912 (فوقانی) و 3908164-0912 (رئیسی)
تهــران، بلــوار میردامــاد، خیابان شــاه نظری، خیابان دوم، پـاک 35، طبقه1، واحد3
3703104 -0912 (فوقانی) و 3908164-0912 (رئیسی)