مدیریت: علیرضا غلامیان

وب سایت: www.keyhanstone.com
تلفن: 021-55057137 : 021-55066665
نمابر 021-55057138
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فدائیان اسلام، چهارراه بعثت، بازار مرکزی سنگ تهران
تلفن همراه: 0912-1111510
تهران، فدائیان اسلام، چهارراه بعثت، بازار مرکزی سنگ تهران
021-55057137 : 021-55066665