مدیریت: شجاعی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33804064
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1120084
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804064