گارنت سنگبری

گارنت سنگبری

 مدیریت: مرتضی افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

نمابر 025-33440042
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر10جاده کاشــان، قطب صنعتی امید، ابتدای 30متری اول
تلفن همراه: 0912-3510028
قم، کیلومتر10جاده کاشــان، قطب صنعتی امید، ابتدای 30متری اول
0912-3510028