موقعيت: 42 كيلومتری جاده سنندج كامياران

نوع سنگ: مرمریت قرمز

بهرهبردار: تعاونی 499 گاوشان

آدرس بهرهبردار: سنندج، شهرک سعدی، فاز 2، خيابان لاهوری، پلاک 46

نمابر 0873-3693415
تلفن همراه: 0918-1710576