گباغ تپه شماره 1

گباغ تپه شماره 1

استان آذربایجان غربی

موقعيت: كيلومتر7 جاده سلماس- اروميه

نوع سنگ: مرمرسفيد و سبز

بهرهبردار: جواد نعيمی

تلفن: 044-36445939 : 044-36223058
تلفن همراه: 0914-1611183
044-36445939 : 044-36223058