گدارسوز شمالی (صبا)

گدارسوز شمالی (صبا)

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: عليرضا صميمی

آدرس بهرهبردار: فارس، آباده، شهرک صنعتی قدس، سنگبری صميمی

تلفن: 071-3332600 : 071-44353388
تلفن همراه: 0917-1532265 : 0912-1169470 : 0912-1571349
071-3332600 : 071-44353388