مدیریت: حاج مرادی – علی اصغری

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: info@godarsorkh.com
وب سایت: www.godarsorkh.com
تلفن: 031-33803522 , 031-33807581
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 1889008 -0913 (علی اصغری) , 0913-1178121 و 1111041-0913 (حاج مرادی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33803522 , 031-33807581