موقعيت: 130 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گابرو سياه

بهرهبردار: شركت صنعتی گدار سياوش

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شریعتی، روبروی پارک شریعتی، كوچه شهيد آریایی، پلاک 47

تلفن: 021-22856670
نمابر 021-22843339
تلفن همراه: 0912-1131193
021-22856670